22.1 การศึกษาพฤติกรรมสัตว์

:::::::::: พฤติกรรมของสัตว์เป็นผลจากการทำงานร่วมกันระหว่างพันธุกรรม และสภาพแวดล้อม   โดยหน่วยพันธุกรรมหรือยีน   (gene)   จะควบคุมระดับการเจริญเติบของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์   
:::::::::: เช่น  ระบบประสาท  ฮอร์โมน  กล้ามเนื้อ  และปัจจัยอื่น ๆ   ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อให้เกิดพฤติกรรม  ขณะที่สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ที่สัตว์ได้รับในภายหลัง  อาจทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปได้มากบ้างหรือน้อยบ้าง  อิทธิพลของพันธุกรรมจะเห็นได้ชัดในสัตว์ชั้นต่ำมากกว่าสัตว์ชั้นสูง  นักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการจะศึกษาพื้นฐานทางธรรมชาติที่แท้จริงของพฤติกรรมจึงนิยมศึกษาในสัตว์ชั้นต่ำ