หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ม.6 เล่ม 6

บทที่ 23 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

รายละเอียด

  • เกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสปีชีส์ และความหลากหลายของระบบนิเวศ
  • วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project 14 ของ สสวท.