หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา ม.6 เล่ม 5

บทที่ 18 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก

การรับรู้และการตอบสนองของสัตว์

รายละเอียด

  • เกี่ยวกับการรับรู้และตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งเร้า เปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทของไฮดรา พลานาเรีย ไส้เดือนดิน กุ้ง หอย แมลง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง
  • วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project 14 ของ สสวท.