Sarakhampittayakom School

BIOLOGY
Online
Classroom

บริหารจัดการชั้นเรียน ด้วย Google Apps For Education

ชุดโปรแกรมต่าง ๆ ของ google ที่เปิดให้สถาบันการศึกษาใช้สำหรับใช้เป็นเครื่องมือเสริม ประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วแต่อาจารย์ผู้สอนจะนำไปประยุกต์ใช้
g-suite-for-education.png

ข้อมูลครู :: ครูผู้สอน

 

นางอังคณา ถิรศิลาเวทย์นางอังคณา ถิรศิลาเวทย์นางอังคณา ถิรศิลาเวทย์นางอังคณา ถิรศิลาเวทย์

วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
กศ.บ.ชีววิทยา / กศ.ม.จิตวิทยา
Image

ห้องเรียนออนไลน์ (1 / 2564)

ggclassroom-10.png
Image
ggclassroom-12.png
ggclassroom-13.png
Image
Image

เกี่ยวกับรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
33224-7.png

เข้าสู่บทเรียน

banner_classroom-02.png